ThinkPad X395
  • 产品展示

产品展示

  • ThinkPadX395
    Windows 10 Home,R3 Pro 3300U,8G,256G,HD,Int,AC,KB,48Wh,1Y4499元起
  • ThinkPadX395
    Windows 10 Home,R5 Pro 3500U,8G,512G,FHD,Int,AC,KB,48Wh,1Y4999元起
  • ThinkPadX395
    Windows 10 Pro,R7 Pro 3700U,8G,512G,FHD,Int,AC,KB,48Wh,3Y7499元起